3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Het nieuwe Sloveense Familiewetboek voorziet in de opmaak van een overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt. De overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt, is het contract waarin de echtgenoten de inhoud van hun vermogensstelsel overeenkomen dat verschilt van het wettelijke stelsel. Hierin kunnen de echtgenoten het ook eens worden over alle andere vermogenskwesties, zowel tijdens de duur van het huwelijk als in het geval van een echtscheiding. Voordat de overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt, wordt afgesloten, moeten de echtgenoten elkaar inlichten omtrent hun vermogenstoestand. Als dat niet gebeurt, kan de overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt, aangevochten worden. De overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt, kan ook een onderdeel bevatten omtrent wederzijdse steun en omtrent onderhoudsgeld in het geval van een echtscheiding.

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Om geoorloofd te zijn, moet een overeenkomst tussen echtgenoten samen met alle wijzigingen ervan worden opgenomen in een authentieke notariële akte.

De overeenkomst tussen echtgenoten die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt, moet worden vastgelegd in een direct uitvoerbare notariële akte. Voordat de overeenkomst wordt ondertekend, is de notaris verplicht om de nodige uitleg te verschaffen. Daarna wordt de overeenkomst opgenomen in het register van overeenkomsten die het vermogen en de wettelijke verhouding regelen. Indien de overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt ongeldig is, zal voor de echtgenoten het wettelijke vermogensstelsel gelden. Als de overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt niet werd opgenomen in het register van overeenkomsten die het vermogen en de wettelijke verhouding regelen, dan geldt ten aanzien van derden het vermoeden dat het wettelijke vermogensstelsel geldt voor het vermogen van de echtgenoten.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Overeenkomsten waarin wordt bepaald dat eigen goederen moeten behoren tot de gemeenschappelijke goederen, kunnen enkel tijdens het huwelijk worden aangegaan.

De vrijheid van overeenkomst is van toepassing: het overeengekomen vermogensstelsel geldt voor de echtgenoten zodra de overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt, wordt afgesloten, tenzij anders bepaald. De overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt en die wordt afgesloten door de toekomstige echtgenoten zal van kracht worden op de dag van het huwelijk of de dag na het huwelijk, zoals vastgelegd door de toekomstige echtgenoten in de overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De vrijheid van overeenkomst is van toepassing: de echtgenoten mogen de reeds afgesloten overeenkomst die het vermogen en de wettelijke verhouding regelt, wijzigen door middel van een direct uitvoerbare notariële akte en die wijziging wordt doorgegeven aan het register van overeenkomsten die het vermogen en de wettelijke verhouding regelen.