6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

In het geval van overlijden van een echtgenoot wordt de gemeenschap van goederen gelijkelijk verdeeld en gaat het deel van de overleden echtgenoot deel uitmaken van zijn/haar nalatenschap. De erfgenamen van de langstlevende echtgenoot hebben het recht om de rechtbank te verzoeken een andere verhouding van de gerechtigdheid tot die aandelen te bepalen. Nadat de verdeling is uitgevoerd, erft de langstlevende echtgenoot overeenkomstig de eerste of tweede erfopvolging. Bij de eerste erfopvolging erft de langstlevende echtgenoot samen met de kinderen van de overledene en wordt de erfenis in gelijke delen verdeeld. Als de overledene geen kinderen achterlaat, erft zijn/haar echtgenoot in de tweede erfopvolging samen met de ouders van de overledene en krijgt de echtgenoot de helft van de erfenis.