3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

Het staat echtgenoten vrij om, door middel van een huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden, een ander huwelijksvermogensstelsel te kiezen dan het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten.

Als alternatief voor het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten, voorziet het Spaans recht in een stelsel van scheiding van goederen (régimen de separación de bienes) en in een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (régimen de participación). Bij het stelsel van scheiding van goederen (art. 1435-1444 BW) behoudt elk van beide echtgenoten datgene wat hij/zij heeft ingebracht in het huwelijk en wordt hij/zij enig eigenaar van het vermogen dat hij/zij verwerft tijdens het huwelijk. Indien niet kan worden vastgesteld aan wie een vermogen toebehoort, dan wordt aangenomen dat elk van beide echtgenoten het recht heeft op de helft.

Bij het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (régimen de participación) (art. 1411-1434 BW), behoudt elk van beide echtgenoten datgene wat hij/zij heeft ingebracht in het huwelijk en wordt hij/zij enig eigenaar van het vermogen dat hij/zij verwerft tijdens het huwelijk, maar elk van beide echtgenoten heeft recht op een aandeel in de aanwinsten die de andere echtgenoot doet terwijl dit stelsel van toepassing is. Deze aanwinsten worden berekend op het moment van ontbinding van het stelsel of het huwelijk.

Bij beide stelsels is een echtgenoot niet aansprakelijk voor de schulden van de andere echtgenoot en elk van beide echtgenoten kan vrij beschikken over zijn/haar vermogen, met uitzondering van de echtelijke woning (art. 1320 BW).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden (capitulaciones matrimoniales) moeten worden gesloten in de vorm van een authentieke akte (art. 1315 BW). Het huwelijkscontract / de huwelijkse voorwaarden moeten derhalve worden gesloten ten overstaan van een notaris, die de authentieke akte opstelt (art. 1280 BW). De voorwaarden worden daarna geregistreerd bij de burgerlijke stand om tegenstelbaar te zijn aan derden.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden kunnen worden gesloten voorafgaand aan of gedurende het huwelijk. Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden die worden gesloten voorafgaand aan het huwelijk treden in werking op het moment dat het huwelijk wordt gesloten (art. 1333 BW). Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden die tijdens het huwelijk worden gesloten, treden in werking op het moment dat ze worden afgesloten, maar zijn niet tegenstelbaar aan derden tot ze geregistreerd zijn bij de burgerlijke stand.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De echtgenoten kunnen een bestaand huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden wijzigen, mits ze voldoen aan dezelfde vormvereisten (art. 1331 BW). Deze wijziging heeft echter geen gevolgen voor de rechten die derden reeds hebben verworven (art. 1317 BW).