6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

In geval van overlijden, zijn de regels in 2.3., 5.1. en 5.2. van toepassing met betrekking tot de boedelbeschrijving en de verdeling en toewijzing van schulden en goederen, met dien verstande dat het aandeel in het gemeenschappelijk vermogen dat de overledene zou hebben ontvangen nu naar zijn/haar erfgenamen gaat. Er kan sprake zijn van compensatie en de langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik (usufructo viudal), dat in omvang kan verschillen naargelang het feit of de langstlevende echtgenoot samen met descendenten of ascendenten van de overledene erft of dat hij/zij de enige erfgenaam is. De rechten worden voornamelijk in goederen toegewezen, maar kunnen ook worden toegewezen in contanten (art. 834-840 BW). Het aandeel van het vermogen dat onder het recht van vruchtgebruik valt, kan in een testament worden verhoogd (tot de wettelijke limiet).