5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

Aanspraken op het huwelijksvermogen worden gerealiseerd bij de ontbinding van het huwelijk waarbij de verdeling van het vermogen plaatsvindt. Eerst wordt het aandeel van de echtgenoten in het huwelijksvermogen berekend. Aangezien elk van beide echtgenoten eigenaar is van zijn/haar vermogen, heeft de vordering geen verband met specifiek vermogen, maar alleen met de nominale waarde ervan, d.w.z. de helft van de nettowaarde van het huwelijksvermogen (na aftrek van schulden). De echtgenoot met het meeste huwelijksvermogen mag kiezen of het verschil zal worden voldaan door een betaling van een eenmalig bedrag of door de overdracht van activa met dezelfde waarde (HW 11:9). De economisch benadeelde echtgenoot mag echter een verzoek indienen om de gezamenlijke woning en de huishoudelijke goederen tegen compensatie over te nemen (HW 11:8). Indien al hun vermogen persoonlijk vermogen is en geen van beide echtgenoten verzoekt om overname van de gezamenlijke woning of van huishoudelijke goederen, dan hoeft er geen verdeling van vermogen plaats te vinden (HW 9:1). Er moet worden opgemerkt dat de echtscheiding ook kan worden uitgesproken indien de partijen het niet over alle bijkomende zaken eens zijn. Deze zaken worden dan afzonderlijk afgehandeld.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

Elk van beide echtgenoten is aansprakelijk voor zijn/haar vermogen, zowel tijdens het huwelijk als na echtscheiding.

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

5.3.1. In geval van het stelsel van gemeenschap van overschot:
- Moet de aanspraak worden voldaan door middel van betaling of in natura?
- Hoe wordt de aanspraak beoordeeld?
- Wat is het bedrag van de vergoeding?
- Wanneer is de aanspraak verjaard?

Het Zweedse recht voorziet niet in een dergelijk regime.

5.3.2. In andere gevallen (geen gemeenschap van overschot)?

Zoals vermeld onder 5.1. kan, indien een van beide echtgenoten meer huwelijksvermogen heeft dan de ander, het verschil worden voldaan door  een eenmaligebetaling.