6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

Engeland/Wales

In Engeland en Wales bestaat er vrijheid om testamenten te maken en zijn er geen voorbehouden erfdelen/legitieme porties voor langstlevende echtgenoten.

In het geval van overlijden zonder testament, erft de echtgenoot in overeenstemming met artikel 46 van de Wet op het Beheer van Nalatenschappen 1925. De exacte grootte van het erfdeel hangt ervan af of de overledene kinderen ('afstammelingen') en/of een ouder, een volle broer of zuster of afstammelingen van een volle broer of zuster achterlaat.

Of er nu een testament is of niet, de langstlevende echtgenoot kan een vordering instellen tegen de nalatenschap van de overledene voor een onderhoudsbijdrage vast te stellen door de rechtbank uit hoofde van de Erfeniswet (Voorziening voor Familie en Personen ten Laste) 1975.

Schotland

In het geval van overlijden zonder testament heeft de langstlevende echtgenoot vaste voorkeursrechten op het huis, het meubilair en een som geld (artikel 8 en 9 Erfwet (Schotland) 1964).

Als er na uitoefening van deze rechten nog een positief saldo overblijft, heeft de langstlevende echtgenoot ook recht op een derde van de resterende roerende goederen (als er afstammelingen zijn) of op  de helft (als er geen afstammelingen zijn). De langstlevende echtgenoot krijgt de rest van de nalatenschap als de overledene geen afstammelingen, ouders of broers of zusters achterlaat (see artikel 2 Erfrecht (Schotland) 1964).

In het geval van overlijden met testament krijgt de langstlevende echtgenoot vaak de volledige nalatenschap. In theorie hebben de afstammelingen van de overledene recht op een derde van de roerende goederen van laatstgenoemde (legitieme portie/voorbehouden erfdeel) maar de afstammelingen doen vaak afstand van dit recht. Als in het testament geen rekening wordt gehouden met de langstlevende echtgenoot, kan hij of zij een derde van de roerende goederen vorderen als er afstammelingen zijn, of de helft als er geen afstammelingen zijn.