3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Jak określono wyżej w odpowiedzi na pytanie 2.1, małżonkowie mogą uzgodnić odstąpienie od unormowań ustawowych i zawrzeć umowę o całkowitej lub częściowej rozdzielności majątkowej. Majątek objęty taką umową nie podlega podziałowi w razie rozwodu, separacji ustawowej itp.

(Ustawa o skutkach prawnych zawarcia małżeństwa , § 16, por. § 28).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Dla ważności umowy o rozdzielności majątkowej wymagana jest forma pisemna, podpisy obojga małżonków oraz rejestracja (zob. pkt. 4).

(Ustawa o skutkach prawnych zawarcia małżeństwa , § 35 i § 37).

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowę o rozdzielności majątkowej można zawrzeć zarówno przez zawarciem małżeństwa, jak i po jego zawarciu. Umowa zawarta i zarejestrowana przez zawarciem małżeństwa wchodzi w życie z datą jego zawarcia. Umowa zawarta po zawarciu małżeństwa wchodzi w życie z datą rejestracji.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Umowę o rozdzielności majątkowej można zmienić w dowolnym czasie, za pomocą nowej umowy spełniającej wyżej wymienione warunki formalne. (Ustawa o skutkach prawnych zawarcia małżeństwa , § 28 b).