3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie mają możliwość zawarcia małżeńskiej umowy regulującej ich stosunki majątkowe w odniesieniu do ich majątku obecnego i przyszłego (artykuł 40 Ustawy o rodzinie).

Małżonkowie mogą określić swoje stosunki majątkowe samodzielnie i zgodnie z ich najlepszym interesem, wskazując które z aktywów należą do majątku wspólnego, a które stanowią majątek osobisty małżonków (artykuły 36 Ustawy o rodzinie). W przypadku niektórych aspektów, takich jak zarządzanie majątkiem czy jego podział, należy uwzględnić Ustawę o własności o innych prawach majątkowych.

Ustawa o rodzinie nie reguluje małżeńskich umów majątkowych, co oznacza, że każda umowa, która nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem, jest dozwolona. Istnieją jednak ograniczenia co do stosowania prawa obcego: zabronione jest wskazywanie w małżeńskiej umowie majątkowej prawa obcego jako właściwego dla stosunków majątkowych małżonków (artykuł 42 Ustawy o rodzinie), jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami chorwackimi. Jednakże jeżeli jedno z małżonków jest obywatelem innego kraju, zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (patrz punkt 1.2.).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Małżeńska umowa majątkowa winna być zawarta na piśmie, a podpisy małżonków poświadczone przez notariusza (artykuł 40 Ustawy o rodzinie).

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Małżeńska umowa majątkowa może być sporządzona przed zawarciem małżeństwa lub w czasie jego trwania.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Małżonkowie mają możliwość zmiany obowiązującej małżeńskiej umowy majątkowej lub zawarcia nowej w każdym czasie, jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostały spełnione.