6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

  • W ustroju rozdzielności majątkowej/udziału w nabytkach, małżonek pozostający przy życiu dziedziczy co najmniej część masy spadkowej po zmarłym, na podstawie przepisów o dziedziczeniu testamentowym lub dziedziczeniu ustawowym. Według przepisów regulujących dziedziczenie ustawowe, jeżeli zmarły pozostawił dzieci, to jego małżonek dziedziczy jedną czwartą masy spadkowej. Jeżeli natomiast zmarły nie pozostawił dzieci, jego małżonek dziedziczy połowę masy spadkowej, w grupie z rodzeństwem zmarłego, ich dziećmi oraz rodzicami zmarłego, a w razie ich braku, z dziadkami i najbliższymi krewnymi w linii bocznej. W razie braku pozostałych krewnych, małżonek dziedziczy całość spadku (art. 1820–1821 greckiego kodeksu cywilnego). Nie naruszając woli zmarłego wyrażonej w testamencie, małżonek pozostający przy życiu ma prawo do zachowku w wysokości połowy udziału, który przypadłby mu w razie dziedziczenia ustawowego.
  • W ustroju wspólności majątkowej, w razie śmierci jednego z małżonków, wspólność ustaje, a pozostały przy życiu małżonek zachowuje swój udział we wspólnym majątku. Poza tym dziedziczy on część udziału zmarłego we wspólnym majątku oraz część majątku osobistego zmarłego, czy to na podstawie przepisów o dziedziczeniu ustawowym, czy o dziedziczeniu testamentowym, w sposób opisany powyżej. Warunkiem uprawnienia pozostającego przy życiu małżonka do dziedziczenia w sposób określony powyżej jest niezłożenie przez zmarłego małżonka pozwu rozwodowego przed śmiercią (art. 1822 greckiego kodeksu cywilnego).