3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską, na mocy której wybierają małżeński ustrój majątkowy regulujący ich stosunki własnościowe. Mogą oni wybrać (1) wspólność majątkową, (2) rozdzielność majątkową lub (3) wspólność dorobku pod osobnym zarządem. W ustroju wspólności dorobku przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków w czasie trwania małżeństwa pozostają w posiadaniu i pod zarządem małżonka, który je nabył jako wyłączną własność (art. 1339 k.c.). Po ustaniu ustroju wspólności dorobku majątek małżonków, który pozostanie po odliczeniu zobowiązań, zostaje podzielony po równo między małżonków (art. 1341 k.c.).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowę majątkową małżeńską zawiera się w formie aktu notarialnego. W tym celu należy zgłosić się do notariusza.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

W razie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przed zawarciem małżeństwa, umowa ta wchodzi w życie z chwilą zawarcia małżeństwa. Niemniej wobec osób trzecich umowa majątkowa małżeńska staje się skuteczna z dniem zarejestrowania aktu notarialnego w publicznym rejestrze przez notariusza. W razie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej po zawarciu małżeństwa, umowa ta wchodzi w życie między małżonkami z dniem jej zawarcia, a wobec osób trzecich staje się skuteczna z dniem zarejestrowania aktu notarialnego w publicznym rejestrze przez notariusza.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Tak, umowę majątkową małżeńska można zmieniać, lecz każda zmiana dokonywania po zawarciu małżeństwa wymaga zatwierdzenia przez sędziego, który przewodniczy wydziałowi sądu ds. postępowań nieprocesowych. Zmiana pozostaje bez wpływu na roszczenia dotychczasowych wierzycieli, powstałe przed jej wprowadzeniem.