3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Stosowanym małżeńskim ustrojem majątkowym jest rozdzielność majątkowa z odroczoną wspólnością. Nie ma alternatywnego ustroju, który małżonkowie mogliby wybrać. Jednakowoż małżonkowie bądź nupturienci mogą sporządzić umowę majątkową małżeńską. Taka umowa nie zmienia stanu własności; zmienia jedynie charakter takiej własności jako majątku wspólnego lub majątku odrębnego (ÄktB, rozdział 7). Na gruncie prawa rodzinnego istnieją również uregulowanie przepisami umowy szczególne, m.in. umowa dotycząca podarunków między małżonkami (ÄktB rozdział 8 i ustawa (1936:83)) czy umowa w sprawie podziału majątku w czasie trwania małżeństwa (ÄktB 9:1 i 9:2). W obu przypadkach wymagana jest rejestracja umowy. Małżonkowie mogą również sporządzić wstępną umowę o podziale majątku w obliczu zbliżającego się rozwodu (ÄktB 9:13).

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowa majątkowa małżeńska powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz przedłożona w szwedzkim urzędzie podatkowym (ÄktB 7:3).

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowę majątkową małżeńską można zawrzeć przed zawarciem małżeństwa bądź w czasie trwania małżeństwa. Zawsze jednak wymagana jest rejestracja takiej umowy. W pierwszym przypadku umowa wchodzi w życie z chwilą zawarcia małżeństwa, a w drugim przypadku z chwilą jej zarejestrowania.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Za pomocą nowej umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą zmienić charakter własności z majątku odrębnego na majątek wspólny i odwrotnie. Obowiązują takie same wymogi formalne, jak opisane powyżej.