6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Fiecare soţ, indiferent de regimul matrimonial aplicabil, are dreptul de a înstrăina liber proprietatea sa în cazul decesului ( art. 88 CC).

Soţul supravieţuitor îl moşteneşte pe soţul decedat indiferent de regimul matrimonial aplicabil în timpul căsătoriei ( art. 392 CC).

Soţul supravieţuitor primeşte aceeaşi cotă din patrimoniul succesoral al defunctului ca fiecare copil, dacă numărul de copii este mai mic decât patru. Dacă numărul de copii este patru sau mai mare decât patru, soţul supravieţuitor va primi o pătrime din patrimoniul succesoral ( art. 393 CC).

Dacă soţul decedat nu are descendenţi supravieţuitori, nici copii adoptaţi, soţul supravieţuitor primeşte o jumătate din moştenire şi, în plus, mobilierul din locuinţa soţilor.

Dacă nu există descendenţi supravieţuitori, copii adoptaţi, ascendenţi, nici fraţi, surori sau copii ai acestora, sau dacă moştenitorii rămaşi nu îşi revendică partea de moştenire, întreaga moştenire îi este acordată soţului supravieţuitor ( art. 396 CC).