2 Există un regim de proprietate matrimonială prevăzut de lege şi dacă da, care sunt prevederile acestuia?

2.1. Vă rugăm să descrieţi principiile generale: Ce bunuri fac parte din bunurile comune? Ce bunuri fac parte din proprietatea personală a soţilor?

I) Dacă nu există un convenţie matrimonială care să prevadă altceva, se aplică regimul comunităţii de bunuri (art. 1717 CC ).

Comunitatea de bunuri include, dar nu se limitează la următoarele:

 • (a) venitul din munca soţilor şi orice bun dobândit de soţi în timpul căsătoriei, care nu este exclusă de lege (art. 1724 CC ).

Bunurile proprii ale soţilor includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • (a) bunurile deţinute de fiecare dintre soţi la momentul încheierii căsătoriei;
 • (b) orice bun dobândit de unul dintre soţi în timpul căsătoriei prin succesiune sau cu titlu de cadou;
 • (c) bunurile dobândite în timpul căsătoriei în baza unui drept anterior (art. 1722, 1723 CC ).

2.2. Există ipoteze legale cu privire la atribuirea bunurilor

Dacă nu se dovedeşte contrariul, se prezumă că bunurile mobile sunt parte a comunităţii de bunuri (art. 1725 CC ).

2.3. Este necesar întocmirea unui inventar al bunurilor de către soţi? Dacă da, în ce condiţii şi când?

Legea portugheză nu prevede o cerinţă privind stabilirea unui inventar al bunurilor.

2.4. Cine este persoana responsabilă de administrarea bunurilor? Cine are dreptul de a dispune de bunuri? Poate un soţ dispune de/administra bunurile în mod individual sau este necesar consimţământul celuilalt partener (de exemplu, în situaţii de înstrăinare a domiciliului soţilor)? Ce efect produce lipsa consimţământului cu privire la validitatea unei tranzacţii legale şi opozabilitatea faţă de o terţă parte?

Comunitatea de bunuri este administrată de ambii soţi. Este necesar consimţământul ambilor soţi pentru grevarea şi înstrăinarea bunurilor imobile. Dacă s-a încheiat un astfel de act fără consimţământul celuilalt soţ, acesta poate fi contestat.

Fiecare dintre soţi îşi administrează în mod independent bunurile proprii. În plus, un soţ administrează exclusiv şi următoarele bunuri, chiar dacă acestea aparţin comunităţii de bunuri:

 • (a) venitul primit pentru munca sa;
 • (b) drepturile de autor;
 • (c) bunurile comune pe care le-a adus în căsătorie sau le-a dobândit gratuit în timpul căsătoriei, precum şi toate drepturile subrogate;
 • (d) orice bun oferit cadou sau lăsat prin testament ambilor soţi în cazul căruia administrarea de către un soţ este exclusă, cu excepţia anumitor cazuri;
 • (e) bunurile mobile care aparţin celuilalt soţ sau comunităţii de bunuri care sunt utilizate exclusiv de unul dintre soţi pentru exercitarea profesiei;
 • (f) bunurile care aparţin celuilalt soţ, dacă acesta nu poate administra bunurile din cauza situării acestora într-o locaţie îndepărtată sau necunoscută sau din orice alt motiv şi cu condiţia să nu se fi acordat o împuternicire adecvată pentru administrarea acestor bunuri;
 • (g) bunurile care aparţin celuilalt soţ, dacă acesta acordă un mandat pentru această competenţă (art. 1678 CC ).

Oricare dintre soţi poate deschide conturi bancare în nume propriu şi poate dispune liber de acestea, indiferent de regimul matrimonial aplicabil (art. 1680 CC ).

2.5. Există vreo tranzacţie legală efectuată de unul dintre soţi care produce efecte asupra celuilalt partener?

Ambii soţi sunt responsabili pentru datoriile contractate înaintea sau în timpul căsătoriei de fiecare dintre soţi pentru a acoperi cheltuielile normale ale vieţii de familie sau datoriile contractate în timpul căsătoriei de către soţul administrator pentru beneficiul comun al soţilor şi în limitele competenţelor sale de administrare (art. 1691 CC ).

2.6. Cine este persoana responsabilă de datoriile create în timpul căsătoriei? Ce bunuri pot fi folosite de creditori pentru a stinge creanţele lor?

Următoarele datorii sunt responsabilitatea ambilor soţi:

 • (a) datoriile contractate înaintea sau în timpul căsătoriei de către ambii soţi sau de către unul dintre soţi cu consimţământul celuilalt [art. 1691 alin. (1) litera (a) CC ];
 • (b) datoriile contractate de fiecare dintre soţi înaintea sau în timpul căsătoriei pentru a acoperi cheltuielile normale ale vieţii de familie [art. 1691 alin. (1) litera (b) CC ];
 • (c) datoriile contractate în timpul căsătoriei de soţul administrator pentru beneficiul comun al cuplului şi în limitele competenţelor sale de administrare [art. 1691 alin. (1) litera (c) CC );
 • (d) datoriile contractate de fiecare dintre soţi ca parte a unei activităţi comerciale, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că datoriile nu au fost contractate pentru beneficiul comun al cuplului sau dacă se aplică regimul separaţiei bunurilor [art. 1691 alin. (1) litera (d) CC );
 • (e) datoriile care grevează donaţii, patrimonii sau moşteniri, dacă bunurile în cauză au devenit parte a comunităţii de bunuri [art. 1691 alin.(1) litera (e) şi art. 1693 alin. (2) CC ].

Conform regimului comunităţii universale, datoriile contractate înaintea căsătoriei de oricare dintre soţi sunt incluse în comunitate, dar numai dacă sunt pentru beneficiul comun al soţilor [art. 1691 alin. (2) CC ]. Următoarele datorii reprezintă responsabilitatea unică a unuia dintre soţi (art. 1692 CC ): orice datorie contractată fie înaintea, fie în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi fără consimţământul celuilalt soţ şi care nu face obiectul articolului 1691 alineatul (1) litera (b) sau alineatul 1 litera (c) CC ; orice datorie rezultată din delicte, daune şi compensaţii, taxe juridice sau amenzi datorate din cauza unor acţiuni care poate fi atribuită unuia dintre soţi, cu excepţia cazului în care aceste acţiuni atrag doar răspunderea civilă şi fac obiectul alineatului (1) sau alineatului (2) al articolului 1691 CC ; şi orice datorie care nu poate fi inclusă în comunitatea de bunuri conform condiţiilor de la articolul 1694 alineatul (2) din Codul civil .