3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia môžu zmeniť svoje majetkové vzťahy uzatvorením manželskej zmluvy (§ 37 zákona o rodine). Manželská zmluva bude obsahovať iba ustanovenia týkajúce sa majetkových vzťahov manželov. Manželia môžu okrem iného stanoviť aj to, ktorý majetok bude súčasťou spoločného majetku a kto bude oprávnený spravovať spoločný majetok alebo ho vyporiadať. Manželia môžu stanoviť aj rozdelenie majetku. Po rozdelení majetkového režimu sa majetok nadobudnutý počas manželstva každým z manželov stáva súčasťou osobného vlastníctva (§ 33 zákona o rodine). Neexistuje spoločný majetok, ale iba osobný majetok každého z manželov.

Na otázky, ktoré neboli upravené v zmluve, sa vzťahujú ustanovenia zákonného majetkového režimu manželov (§ 38 zákona o rodine).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva musí byť vyhotovená písomne a musí byť uzavretá osobne zmluvnými stranami s overenými podpismi a potvrdením jej obsahu (§ 39 ods. 1 zákona o rodine).

Pri stanovení alebo prevode vlastníckych práv na nehnuteľný majetok prostredníctvom manželskej zmluvy je kompetentným notárom občianskoprávny notár, v ktorého oblasti sa majetok nachádza (§ 39 ods. 2 zákona o rodine).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželskú zmluvu môžu zmluvné strany uzatvoriť aj počas manželstva (§ 37 ods. 3 zákona o rodine). Ak je zmluva uzavretá pred uzavretím manželstva, nadobúda účinnosť od dátumu uzavretia manželstva. Ak je uzavretá počas manželstva, nadobúda účinnosť v deň jej uzavretia alebo v iný deň uvedený v tejto zmluve (§ 40 ods. 1 zákona o rodine).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželskú zmluvu možno aj doplniť. Dodatok sa uzatvára rovnakou formou akou bola uskutočnená zmluva (§ 41 ods. 1 zákona o rodine).