3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Ako už bolo uvedené v otázke č. 2.1., manželia sa môžu dohodnúť neuplatňovať právne predpisy a uzavrieť úplnú alebo čiastočnú dohodu o oddelenom majetku. Majetok, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva, nie je predmetom rozdelenia v prípade rozvodu, rozluky atď.

(§ 16, porovnaj s § 28 zákona o právnych účinkoch manželstva)

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Zmluva o oddelenom majetku je platná iba v prípade, že je v písomnej forme, podpísaná oboma manželmi a zaregistrovaná (pozri pod 4.).

(§ § 35 a 37 zákona o právnych účinkoch manželstva)

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Dohoda o oddelenom majetku môže byť uzavretá pred ako aj po uzavretí manželstva. Dohoda, ktorá bola uzavretá a zaregistrovaná pred uzavretím manželstva, nadobudne platnosť pri uzavretí manželstva. Dohoda uzavretá po uzavretí manželstva nadobudne platnosť v čase registrácie.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Zmluva o oddelenom majetku sa môže zmeniť alebo doplniť kedykoľvek novou zmluvou spĺňajúcou uvedené požiadavky. (§ 28 písm. b) zákona o právnych účinkoch manželstva)