9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Medzinárodnú súdnu právomoc v rozvodových prípadoch upravuje nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel II bis). Vzhľadom na rozhodujúce prípady vychádzajúce výlučne z majetkových režimov manželov budú mať medzinárodnú súdnu právomoc nemecké súdy, pod podmienkou, že príslušný nemecký súd má územnú právomoc (§ 105 FamFG). Územnú právomoc bude mať konkrétne súd, pred ktorým sa koná rozvodový proces. Vo všeobecnosti bude mať okrem toho právomoc súd v mieste obvyklého bydliska obžalovaného (§ 262 FamFG).

Pre všetky podané žaloby, vydané rozsudky a úkony vydané 29. januára 2019 alebo neskôr sa bez ohľadu na dátum uzavretia manželstva uplatní nariadenie Rady (EÚ) č. 2016/1103 z 24. júna 2016.

Toto nariadenie ustanovuje, že príslušné orgány budú:

- Vo veciach týkajúcich sa manželského režimu v prípade smrti jedného z manželov má právomoc príslušný súd dedenie (článok 4).

- Vo veciach týkajúcich sa režimu majetkových pomerov manželov v prípade žiadosti o rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva je príslušnosť vo všeobecnosti priznaná príslušnému súdu, ktorý má právomoc rozhodovať o manželskom spore.

- V ostatných prípadoch sa manželia môžu dohodnúť, že právomoc bude mať členský štát, ktorého právo sa uplatňuje, alebo členský štát, v ktorom sa manželstvo uzavrelo. Takáto dohoda musí byť písomná, datovaná a podpísaná zmluvnými stranami. Ak neexistuje dohoda, súdy členského štátu majú spravidla právomoc vyriešiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa ich majetkového režimu v manželských veciach, v prípade úmrtia jedného z manželov alebo manželského sporu:

  • spoločného obvyklého pobytu manželov v čase podania návrhu na súd alebo
  • posledného obvyklého pobytu manželov, pokiaľ jeden z nich má stále bydlisko alebo
  • obvyklého pobytu odporcu alebo
  • spoločnej štátnej príslušnosti manželov

S výnimkou súdnych sporov nie sú notári v Nemecku viazaní týmito pravidlami súdnej právomoci, a preto môžu slobodne konať, napríklad pri spisovaní manželskej zmluvy alebo dohode o voľbe práva.