6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade úmrtia jedného z manželov je majetkový režim manželov ukončený a ak sa uplatňoval režim bezpodielového spoluvlastníctva, spoločný majetok sa rozdelí v súlade so zásadami uvedenými v bode 5.1. Pozostalý manžel/manželka dostane svoj podiel zo spoločného majetku, zatiaľ čo druhá časť prejde na majetok zosnulého, ktorý je rozdelený podľa ustanovení dedičského práva. Pozostalý manžel/manželka dostane rovnakú časť majetku ako deti, ale podiel manžela/manželky nesmie byť menší ako jedna štvrtina dedičstva (§ 2139 OZ). Ak nie sú žiadni potomkovia a zosnulý zanechal iba jedného z manželov a predkov, pozostalý manžel/manželka dostane dve tretiny majetku. Ak zosnulý nezanechal ani potomkov ani predkov, ale iba jedného z manželov, ten dostane celé dedičstvo.