9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Mimo pôsobnosti nariadenia č. 2201/2003, v súlade s ustanoveniami rumunského zákona č. 105/1992 o medzinárodnom práve súkromnom, ktoré sa týkajú medzinárodnej súdnej právomoci, rumunské súdy majú výlučnú právomoc vo veciach rozpadu, neplatnosti a zrušenia manželstiev a ostatných sporov medzi manželmi (okrem tých, ktoré súvisia s nehnuteľným majetkom, ktorý sa nachádza v zahraničí), ak v deň podania žaloby majú obaja manželia svoj domicil („domicil" je miesto, o ktorom osoba vyhlásila, že je jej hlavným bydliskom) v Rumunsku a jeden z nich je rumunský štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti. Rumunské súdy sú príslušné aj vo veciach riešenia všetkých záležitostí súvisiacich s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v Rumunsku.