9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Anglicko/Wales

Okrem príslušných európskych nástrojov sú základy zvykového práva na určenie príslušnosti súdu pomerne široké. Súdna právomoc sa v zásade môže stanoviť, ak má jeden z manželov bydlisko v Anglicku a Walese. Teória forum non conveniens však umožňuje súdu, aby zastavil súdne konania/odmietol súdnu právomoc, ak sa domnieva, že súd v inej jurisdikcii sa nachádza v lepšej pozícii na vyriešenie prerokúvanej veci. Pozri tiež body 1.1. a 1.2. vyššie.

Škótsko

Všeobecné civilné súdy (t. j. najvyšší civilný súd pre celé Škótsko a oblastné súdy) majú právomoc vo veciach týkajúcich sa majetku manželov a rozdelenia celkového majetku po rozvode. Škótske súdy majú právomoc vydať súdne rozhodnutie týkajúce sa finančného zabezpečenia po rozvode, ak majú právomoc vo veciach rozvodov (pozri § 10 zákona o konaniach v manželských veciach a veciach bydliska z roku 1973). Pravidlá o súdnej právomoci vo veciach rozvodov sú pravidlá stanovené v nariadení Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003.

Aby oblastné súdy  mali právomoc vo veciach rozvodov, škótske súdy musia mať právomoc podľa tohto nariadenia Rady a okrem toho jedna aj druhá strana žijúce v manželstve musia<

  • i) mať bydlisko v oblasti úradu šerifa štyridsať dní končiacich dňom, kedy sa začal daný súdny spor alebo
  • ii) mať bydlisko v oblasti úradu šerifa najmenej štyridsať dní končiacich nie viac ako  štyridsať dní pred týmto dňom a k tomuto dňu nemali žiadne známe bydlisko v Škótsku.