1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

V kolikor se zakonca ne dogovorita drugače se za premoženjska razmerja zakoncev uporablja pravo države, v katerem sta si oba zakonca po sklenitvi zakonske zveze ustvarila skupno prebivališče. Če si zakonca kasneje uredita skupno prebivališče v drugi državi, se uporabi pravo te države, če sta zakonca živela v tej državi vsaj pet let. Vendar pa se uporabi pravo te države takoj po spremembi prebivališča, v kolikor sta zakonca že prej med tekom zakonske zveze bivala v tej državi ali v kolikor sta oba zakonca državljana te države. Navedenemu navkljub pa ne pride do spremembe relevantnega prava v primeru kasnejše spremembe prebivališča, če sta zakonca ali zaročenca s pogodbo določila pravo, ki naj se uporabi za njuna premoženjska razmerja; oziroma v primeru, ko je zaradi razveze, ločitve ali razveznega postopka zakonec pridobil pravico zahtevati delitev opredmetenega premoženja pred trenutkom, ko bi relevantno postalo pravo druge države. V kolikor zakonca nimata prebivališča v isti državi, se za premoženjska razmerja uporabi tisto pravo, ki je ob upoštevanju vseh dejstev z njima v najtesnejši zvezi (129. člen Zakona o zakonski zvezi). Poleg tega Nordijska konvencija, ki so jo sklenile Danska, Finska, Islandija, Norveška in Švedska, vsebuje skoraj identična kolizijska pravila za predpise s področja zakonske zveze, posvojitve, in skrbništva; Konvencija se uporabi v primeru, ko sta oba zakonca državljana države pogodbenice v času sklenitve zakonske zveze in po sklenitvi zakonske zveze v državi pogodbenici ustvarita prebivališče.

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Zaročenca in zakonca se lahko s pogodbo dogovorita o pravu, ki se uporabi za njuna premoženjska razmerja. Takšen sporazum mora biti sklenjen v pisni obliki. Za presojanje premoženjskih razmerij med zakoncema se uporabi pravo države, v katerem ima zakonec svoje bivališče oziroma država, katere državljan je zakonec v času sklenitve pogodbe. V kolikor se med trajanjem zakonske zveze prebivališče enega ali obeh zakoncev prenese v drugo državo, se lahko uporabi tudi pravo države, v katerem sta zakonca nazadnje skupaj prebivala. Dogovor o spremembi ali preklicu dogovora o izbiri relevantnega prava mora biti sklenjen v pisni obliki (130. člen Zakona o zakonski zvezi).