5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Förmögenhetsförhållandet mellan makarna upplöses och makarnas egendom måste likvideras och delas. Det beror på vilket förmögenhetsförhållande mellan makar som är tillämpligt.

Vid upplösning av förmögenhetsförhållande enligt lag hamnar den gemensamma egendomens tillgångar automatiskt i ett samägande "efter gemenskap", för vilket – före likvidation och bodelning – bestämmelserna i allmän rätt om samägande gäller (art. 577-2 CC). För likvidation och slutlig bodelning av förmögenhetsförhållandet måste man fastställa exakt vad de tre förmögenhetsmassorna består av (jmfr. fråga 2.1.) (art. 1427-1449 i CC).

Vid upplösning av förmögenhetsförhållandet universellt samägande hamnar också den gemensamma egendomens tillgångar automatiskt i ett samägande "efter gemenskap".

Vid upplösning av ett förmögenhetsförhållande med boskillnad behöver man endast likvidera, respektive göra bodelning av, eventuella gemensamma tillgångar.

I belgiska rättegångsbalken finns inom ramen för detta lagbestämmelser för likvidation respektive bodelning (genom domstol) (art. 1205-1224 i C. Jud. [Code judiciaire = rättegångsbalk]).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Det beror på skuldernas art. Respektive make ansvarar var för sig för de egna skulder som kvarstår efter att bodelning genomförts av makarnas förmögenhetsförhållanden. De två makarna ansvarar gemensamt för de gemensamma skulder som kvarstår efter att bodelning genomförts av makarnas förmögenhetsförhållanden (art. 1439-1441 i CC).

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Nej, med mindre makarna i sitt äktenskapsförord föranstaltat om sådan kompensationsersättning.