3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna kan ändra sina förmögenhetsförhållanden genom att upprätta ett äktenskapsförord (artikel 37 i FC). Äktenskapsförordet ska endast innehålla bestämmelser om makarnas förmögenhetsförhållanden. Bland annat kan makarna bestämma vilken egendom som ska vara del av den gemensamma egendomen och vem som ska ha rätt att sköta eller överlåta den gemensamma egendomen. Makarna kan även besluta om att separera sin egendom genom bodelning under äktenskapet. Enligt regelsystemet för bodelning är tillgångar som förvärvats under äktenskapet av vardera maken del av hans/hennes privata egendom (artikel 33 i FC). Makarna har ingen gemensam egendom, endast privat egendom.

Frågor som inte har reglerats i äktenskapsförordet faller under de allmänna reglerna för egendomsgemenskap (artikel 38 i FC).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet måste upprättas skriftligen och måste ingås personligen av parterna med bestyrkande av underskrifterna och vidimering av innehållet (artikel 39, punkt 1 i FC).

När rätten till fast egendom fastställs eller överförs genom ett äktenskapsförord är civilnotarien i den region där egendomen är belägen behörig (artikel 39, punkt 2 i FC).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett äktenskapsförord kan även undertecknas av parterna under äktenskapet (artikel 37, punkt 3 i FC). Om det upprättas före äktenskapet börjar det gälla den dag som äktenskapet ingås. Om det upprättas under äktenskapet kommer det att börja gälla den dag det upprättas eller på en annan dag som anges i själva äktenskapsförordet (artikel 40, punkt 1 i FC).

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Äktenskapsförordet kan även ändras. Den ändrade versionen ska upprättas på samma sätt som det första förordet(artikel 41, punkt 1 i FC).