5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Äktenskapsskillnad är en orsak till upplösning av makars gemenskap. Om makarna är lagligt gifta, återfår vardera maken besittning av sin separata egendom (artikel 1467 i CC) och de får hälften var av deras gemensamma egendom (artikel 1475 i CC). Före en sådan delning upprättas en redogörelse över ersättningen (artikel 1468 i CC) som ålagts gemenskapen för vardera maken (artikel 1433 i CC) eller en av makarna till gemenskapen (artikel 1437 i CC). Då maken är en gäldenär minskas dennes andel i uppdelningen av den gemensamma egendomen. Då denne är en borgenär, får denne utöva sin rätt genom att ta i anspråk gemensam egendom.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

I händelse av äktenskapsskillnad förblir vardera maken ansvarig för sina separata skulder som denne ådragit sig under äktenskapet. En make som ådragit sig en gemensam skuld förblir helt ansvarig för sådan skuld (artikel 1482 i CC). Den andra maken är ansvarig för halva skulden men kan inte bli stämd på en summa som överstiger värdet av den gemensamma egendomen som denne blivit tilldelad (artikel 1483 i CC).

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

I händelse av delning av gemenskapen, tas alla ersättningar mellan makarna och gemenskapen med i beaktning (se 5.1 ovan)

5.3.1. I händelse av en fördelning av egendom som förvärvats under äktenskapet :
- Måste kravet tillgodoses genom en betalning eller in natura?
- Hur ska kravet bedömas?
- Vad är beloppet för utjämningsbetalningen?
- När föreskrivs kravet?

I förhållandet av gemenskap av överskottet finns det inte någon gemensam eller allmän egendom. När förhållandet har upplösts har maken som ackumulerat mindre förmögenhet en enskild personlig fordran mot den andra. Denne får inte utöva en rätt till förlikning in natura, om inte annat kommit överens om av båda makarna eller genom ett domstolsbeslut (artikel 1576 i CC). Denna fordran för medverkan är lika stor som hälften av skillnaden mellan förmögenheten för vardera maken som anskaffats under förhållandet (artikel 1575 i CC), med beaktning av deras ursprungliga och slutgiltiga tillgångar (artiklarna 1570–1574 i CC). Samma regler gäller såvida paret hade valt det fransk-tyska förmögenhetsförhållandet för makar om en frivillig gemenskap av förvärvade tillgångar. Ansökan om deltagande preskriberas efter tre år från upplösningen av förhållandet (artikel 1578 paragraf 4 i CC).

5.3.2. I andra fall (ingen egendom som förvärvats under äktenskapet)?

Det finns inte gemensam eller samägd egendom under förmögenhetsförhållandet om separation av tillgångarna, En detaljerad förteckning kan emellertid upprättas mellan makarna, särskilt när medel som ägs av ena maken har tjänat till att berika den andre.