5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Eftersom skilda tillgångar samexisterar i fallet av gemenskap av förvärvade vinster som det lagstadgade förmögenhetsförhållandet för makar, kommer inte egendomen omfördelas i händelse av äktenskapsskillnad. Däremot utjämnas förvärvade vinster (se punkt 5.3). I undantagsfall kvittas tilldelningen av särskilda föremål till en av makarna mot utjämningsanspråket (§ 1383 i BGB).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

  • 1. Enligt förhållandet av gemenskap av förvärvade vinster är vardera maken ansvarig för sina egna skulder. Dock kommer en makes skulder tas med i beaktning vid beräkning av förvärvad egendom i händelse av äktenskapsskillnad. Skulder måste dras av från makens slutliga sammanställning av egendom och kan därför medföra en negativ slutlig sammanställning av egendom (§ 1375 paragraf 1 i BGB). Därmed kan en make vara skyldig att ersätta den andra maken för dennes skyldigheter i samband med utjämningen av förvärvade vinster. Utjämningsanspråk är dock alltid begränsade till värdet av befintlig egendom för den make som är skyldig att utjämna sitt överskott av förvärvade vinster (se punkt 5.3).
  • 2. Enligt förmögenhetsförhållandet för makar av separation av tillgångar finns det ingen bestämmelse om utjämning av förvärvade vinster med hänsyn till redan befintliga skulder.
  • 3. Enligt förhållandet av gemensam egendom kan en skuld endast göras gällande mot makarnas gemensamma egendom (”gemensamma tillgångar”) om de två makarna ådragit sig skulderna tillsammans eller en av makarna kan binda den andra på grundval av att skulden ådragits i förvaltningen av deras gemensamma egendom (§ 1438). Endast den make som förvaltar den gemensamma egendomen kan hållas personligt ansvarig (§ 1437 paragraf 2 i BGB [tyska civillagen]). När överenskommelsen om den gemensamma egendomen upphör ska skulderna som ådragits avseende den gemensamma egendomen dras av för att fördela överskottet i två lika andelar för de två makarna (§ 1476 paragraf 1 i BGB).

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

  • 1. Enligt förmögenhetsförhållandet för makar av gemenskap av förvärvade vinster, utjämnas de förvärvade vinsterna som makarna förvärvat under äktenskapet om gemenskapen av förvärvade vinster upphör (§ 1363 paragraf 2 i BGB). Den make vars personliga vinster som förvärvats under äktenskapet och som överstiger den andra makens vinster, blir skyldig att betala halva överskottet till den andra maken (§ 1378 i BGB), som en följd av detta. Den personliga vinsten beräknas genom att dra av den ursprungliga egendomen från den slutliga egendomen. Utjämningen som kan göras gällande från en make är begränsad till den makens befintliga egendom efter avdrag för skulderna.
  • 2. Enligt förhållandet av separation av tillgångar sker inte någon utjämning av förvärvade vinster.
  • 3. Den gemensamma egendomen ska “likvideras”. I samband med denna likvidering ska makarna samtycka till omfördelningen av deras gemensamma egendom.