5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Principen för åtskiljande av egendom är tillämplig fram till hemskillnad eller äktenskapsskillnad Vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad är fördelningen av den gemensamma och enskilda egendomen föremål för det överordnade kravet att båda makarnas och de underåriga barnens behov ska tillgodoses (avsnitt 3.2 a i hemskillnads- och familjerättsreformen 1989 och avsnitt 5 i lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad)1996) och även det rättsliga kravet att alla domstolsbeslut om underhållsbidrag måste göras i rättvisans intresse avsnitt 16.5 i lagen om familjerätt 1995 och avsnitt 20.5 i lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad) 1996) och föremål för domstolens beaktande av de 12 lagstadgade omständigheterna som anges i avsnitt 16.2 a–l i lagen om familjerätt från 1995 och avsnitt 20.2 a–l i lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad) från 1996. En makes andel av egendomen bestäms följaktligen subjektivt av den sittande domaren i varje fall, allmänt med hänvisningar till äktenskapets omständigheter, omfattande men inte begränsat till en undersökning av inverkan makarnas roller under äktenskapet, de uppoffringar och/eller bidrag som gjorts av en eller båda makarna och deras nuvarande och framtida intjänandeförmåga. I fall med lägre inkomster är domstolarna som huvudregel mest angelägna om att tillgodose de grundläggande behoven för den försörjningsberoende maken och barnen och detta omfattar att säkerställa ett hem för dessa parter. Dock är domstolar inte begränsade till att endast tillgodose grundläggande behov för den försörjningsberoende maken och följaktligen har det utvecklats en trend i domstolarna att i fall med mycket tillgångar att tillerkänna en tredjedel av tillgångarna till maken utan inkomst eller med mindre tillgångar. Skuldfrågan påverkar inte fördelningen av egendomen om inte den ena makens skuld bedöms som ”grov och uppenbar".

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Ansvaret för skulder som ådragits av en make förblir denna makes ansvar efter äktenskapsskillnad/hemskillnad om inte domstolen finner annat. Ett sådant domstolsbeslut om överföring av ansvar kan vara en del i det förlikningspaket som genom en skälighetsbedömning beslutats av domstolen.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Domstolen kan utfärda ett betalningsföreläggande för betalning av en klumpsumma från en make till den andra när det är i rättvisans intresse att detta görs (avsnitt 16.5 i lagen om familjerätt från 1995 and avsnitt 20.5 i lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad)från 1996) och med hänsyn till de 12 lagstadgade rekvisit som domstolen måste beakta (avsnitt 16.2 a-l i lagen om familjerätt från 1995 and avsnitt 20.2 a-l lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad) från 1996).