1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Om makarna inte har annat avtal är makarnas äktenskapliga egendom föremål för den lag som är tillämplig på deras personliga förhållanden, dvs.

  • deras gemensamma nationella lag om makarna är medborgare i samma land,
  • lagen i den stat där makarna tillbringat största delen av sitt äktenskapliga liv om de har olika medborgarskap eller flera gemensamma medborgarskap (artiklarna 29 och 30 i lag nr 218 av den 31/05/1995).

Italien har inte undertecknat några internationella konventioner i denna fråga.

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Ja makarna kan välja vilken lag som ska tillämpas. De kan avtala om att deras egendom ska regleras av lagen i en stat i vilken minst en av dem är medborgare eller av lagen i en stat i vilken minst en av dem är bosatt. Kraven för formell eller innehållsmässig giltighet för lagvalsavtalet styrs av den lag som har valts eller av lagen på den plats där avtalet ingås (artikel 30 lag nr. 218 av den 31/05/1995).

Ett grundläggande formkrav är att avtalet är skriftligt. Avtalet kan ingås eller ändras när som helst. Avtalet kan inte ha en retroaktiv verkan och det får inkluderas i äktenskapsbeviset.