1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Om inte de framtida makarna har gjort ett annat val, är det lagen i den stat där båda är medborgare som är tillämplig på deras förmögenhetsförhållande om båda är medborgare i samma stat. Om de är medborgare i olika länder, regleras förmögenhetsförhållandet av den inhemska lagen i den stat där båda makarna tog gemensam hemvist efter äktenskapet (artikel 4 i Haagkonventionen av den 14 mars 1978 om tillämplig lag för makars förmögenhetsförhållanden vars bestämmelser införlivats i den luxemburgska lagen genom lag av den 17 mars 1984).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Framtida makar får, även om de är medborgare i samma land, göra ett reglerat och avgränsat val om vilken lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållande. De får välja en av följande lagar: lagen i en stat där någon av de framtida makarna har medborgarskap när valet görs, lagen i den stat där någon av de framtida makarna har hemvist när valet görs, lagen i den stat som en av makarna först gör till hemvist efter äktenskapet (artiklarna 3 och 6 i Haagkonventionen).

Valet av tillämplig lag ska uttryckligen klargöras i den form som föreskrivs för äktenskapsförord, eller med nödvändighet följer av villkoren i ett äktenskapsförord (artiklarna 11 och 13 i Haagkonventionen). Artikel 1387 i civillagen (Code civil – CC) anger att den valda lagen inte får stå i strid med allmän moral eller artikel 1388 och följande i civillagen.