2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Det lagstadgade förmögenhetsförhållandet mellan makar är egendomsgemenskapen, som träder i kraft vid äktenskapets ingående. Det inbegriper tillgångar som förvärvats av makarna både personligen och gemensamt under äktenskapet (gemensam egendom). Tillgångar som undantas från den gemensamma egendomen tillhör vardera makens personliga egendom (artikel 31 paragraf 1 i lagen om familj och förmyndarskap).

Gemensam egendom inbegriper i synnerhet:

 • 1) Lön som erhållits för arbete och inkomst från annan vinstdrivande verksamhet.
 • 2) Inkomst från den gemensamma egendomen samt från vardera makens personliga egendom.
 • 3) Ekonomiska fördelar från öppen pensionsfond eller pensionsfond för anställda (artikel 31 paragraf 2 i lagen om familj och förmyndarskap).

Hushållsapparater som nyttjas av båda makarna utgör en del av den gemensamma egendomen också om de erhållits genom arv, som testamentarisk gåva eller genom donation om inte testamentsgivaren eller gåvogivaren angett annorlunda (artikel 34 i lagen om familj och förmyndarskap).

Vardera makens personliga egendom inbegriper (men är inte begränsad till) följande:

 • 1) Tillgångar som förvärvats före förhållandet av egendomsgemenskap trädde i kraft, tillgångar som förvärvats genom arv, som testamentarisk gåva eller genom donation om inte testamentsgivaren eller gåvogivaren angett annorlunda, tillgångar som enbart tillgodoser en makes personliga behov, tillgångar som erhållits som belöning för en makes personliga prestationer samt tillgångar som förvärvats i utbyte av personliga tillgångar om inte särskilda bestämmelser föreskriver annorlunda.
 • 2) Egendomsrättigheter som uppstått genom samägande av egendom som omfattas av separata förordningar (t.ex. samägande i ett civilrättsligt bolag eller handelsbolag).
 • 3) Oförytterliga rättigheter som endast är berättigade till en person.
 • 4) Tillgångar som erhållits som skadestånd för kroppsskada eller hälsoproblem eller som ersättning för skada som lidits. Detta inbegriper dock inte ersättning vid arbetsoförmåga som erhållits på grund av delvis eller fullständig förlust av en makes intjäningsförmåga eller på grund av dennes ökade behov eller minskade framtidsutsikter.
 • 5) Anspråk på ersättning för arbete eller för inkomst från annan vinstdrivande verksamhet.
 • 6) Upphovsrättigheter och tillhörande rättigheter, immateriella rättigheter eller andra rättigheter för en upphovsman (artikel 33 i lagen om familj och förmyndarskap).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Huruvida en särskild tillgång tillhör gemensam eller personlig egendom beror på till vilken av de ovan nämnda kategorierna den tillhör, med beaktning av på vilket sätt den förvärvades (se 2.1).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Detta är inte nödvändigt. Dock kan en förteckning alltid upprättas i bevissyfte.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Endera maken kan individuellt besitta och nyttja tillgångarna som utgör en del av den gemensamma egendomen (artikel 341 i lagen om familj och förmyndarskap). Under det lagstadgade förhållandet av egendomsgemenskap får ingen av makarna kräva fördelning av den gemensamma egendomen. Utöver detta får ingen av makarna avyttra eller åta sig att avyttra en andel av den gemensamma egendomen eller av en särskild tillgång därav som skulle tillfalla denne när det lagstadgade förhållandet upphör (artikel 35 i lagen om familj och förmyndarskap). Makar är skyldiga att samarbeta i förvaltningen av sin gemensamma egendom (artikel 36 paragraf 1 i lagen om familj och förmyndarskap). Endera maken kan ensamt förvalta egendomen, men sådan förvaltning utesluter aktiviteterna som beskrivs nedan (d.v.s. aktiviteter som kräver den andra makens medgivande). En make får motsätta sig att förvaltningen av den gemensamma egendomen görs av den andra maken, förutom för handlingar som gäller vardagsärenden, handlingar som avser att uppfylla familjens vardagliga behov eller en handling som utförs som en del av en vinstdrivande verksamhet (artikel 1 paragraferna 1 och 2 i lagen om familj och förmyndarskap).

Om en av makarna begär det, kan domstolen på grund av skälig anledning frånta den andra maken rätten att ensamt förvalta den gemensamma egendomen. Domstolen kan också besluta att dess behörighet krävs istället för makens medgivande för handlingar som anges i artikel 37 paragraf 1 i lagen om familj och förmyndarskap.

Den andra makens medgivande krävs för följande:

 • 1) Rättshandlingar beträffande avyttring, inteckning eller inköp av fast egendom eller av rättighet för ständig nyttjanderätt eller andra rättshandlingar beträffande nyttjande och utnyttjande av den fasta egendomen.
 • 2) Rättshandlingar beträffande avyttring, inteckning eller inköp av en sakrätt i fast egendom för en byggnad eller fastighet.
 • 3) Rättshandlingar beträffande avyttring, inteckning, inköp eller utarrendering av ett jordbruk eller företag.
 • 4) Donationer som görs från den gemensamma egendomen förutom donationer som normalt godtas (artikel 37 paragraf 1 i lagen om familj och förmyndarskap).

Avtal som träffas av en make utan det medgivande som krävs från den andra maken är ogiltiga, om det inte godkänns i efterhand av den andra maken. En ensidig rättshandling av en make utan det medgivande som krävs av den andra är också ogiltigt (artikel 37 paragraferna 2–4 i lagen om familj och förmyndarskap).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Båda makarna är solidariskt ansvariga för skulder som någon av dem ådragit sig för att uppfylla familjens vardagliga behov (artikel 30 i lagen om familj och förmyndarskap). Om endera maken ådrar sig en skuld med medgivande från den andra maken kan borgenären kräva att den gemensamma egendomen också nyttjas för att reglera skulden. Om endera maken ådrar sig en skuld utan medgivandet från den andra maken eller om skulden inte uppstår från en rättshandling eller om skulden ådragits före förhållandet av egendomsgemenskapen trädde i kraft mellan makarna eller om skulden gäller personliga tillgångar, kan borgenären endast kräva att skulden regleras från gäldenärens personliga egendom eller från särskilda tillgångar som tillhör den gemensamma egendomen (t.ex. lön från arbete) (artiklarna 41–42 i lagen om familj och förmyndarskap).