3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Giftorättsgemenskap är det tillämpliga regelsystemet för makars förmögenhetsförhållanden. Det finns inga alternativa regelsystem som parterna kan avtala om att tillämpa. Dock kan makar eller blivande makar upprätta ett äktenskapsförord. Detta förord ändrar inte ägandesituationen, det ändrar endast egendoms natur som giftorättsgods eller enskild egendom (ÄktB kapitel 7). Det finns även särskilda familjerättsavtal som regleras via lag rörande till exempel gåvor mellan makar (ÄktB kapitel 8 och lag (1936:83)) och rörande bodelning under äktenskapet (ÄktB 9:1 och 9:2). Registrering krävs i båda fall. Makarna får inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad även avtala om den kommande bodelningen(ÄktB 9:13).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligt och registreras hos Skatteverket (ÄktB 7:3).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförordet får upprättas före eller under äktenskapet. Ett sådant förord måste alltid registreras. I det första fallet börjar äktenskapsförordet gälla när äktenskapet ingås, i det andra fallet börjar förordet gälla när det har registrerats.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Genom ett nytt äktenskapsförord kan makarna ändra enskild egendom till giftorättsgods och omvänt. Samma formkrav är tillämpliga.